Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych ALS

SYMULACJE MEDYCZNE

Dwudniowy kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji kierowany do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Celem kursu jest wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.

Zajęcia prowadzą instruktorzy certyfikowani przez Europejska Radę Resuscytacji w małych grupach max 6 uczestników na 2 instruktorów pod merytorycznym nadzorem dyrektora kursu ALS. Zajęcia prowadzone są głównie w formie praktycznych ćwiczeń na zaawansowanych fantomach.

Kursanci w trakcie zajęć poddawani są ciągłej ocenie. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia jak i również predyspozycje do otrzymania tytułu potencjalnego instruktora. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.

Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego na okres 3 lat.

Jednodniowe seminarium szkoleniowe kierowane do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.                                                                             

Celem symulacji jest przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych jak i urazowych w opiece przedszpitalnej jak i szpitalnej do właściwego postępowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego u osób dorosłych.                                                                                          

Zajęcia prowadzą instruktorzy SimBart w oparciu o najnowsze wytyczne międzynarodowych organizacji ERC, ITLS, PHTLS, TCCC. Zajęcia odbywają się wyłącznie w formie ćwiczeniowej w oparciu o symulacje wysokiej wierności na fantomach jak i z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego w grupach 3 osobowych. Jednorazowo w symulacjach może wziąć udział grupa 6 uczestników na 4 instruktorów.

Kursanci w trakcie zajęć poddawani są ciągłej ocenie nie mając kontaktu z instruktorami. Każdorazowo po zakończonych ćwiczeniach przeprowadzany jest debriefing wykonanego ćwiczenia w celu identyfikacji dobrych i złych decyzji. 

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia symulacji medycznych.

 

Ratownik medyczny otrzymuje 16 pkt. edukacyjnych

KOSZT kursu – 1600,00 zł brutto ( 2 posiłki w cenie)  

Ratownik medyczny otrzymuje 8 pkt. edukacyjnych

KOSZT symulacji – 1000,00 zł brutto ( posiłek w cenie symulacji)